This user has not filled out their profile yet.

Polldaddy
Check out Polldaddy, the most easy-to-use survey software around. Start creating beautiful online surveys today.

Create an Online Survey

Bạn có dám giao nộp vàng đang giữ cho nhà nước này "quản lý"?

Posted 5 years.

1 Comment

  • Thanh - 5 years ago

    Tính tới ngày 28 tháng 10 thì trong số 288 người có 16 người vẫn còn tình nguyện giao trứng cho ác.

Leave a Comment

0/4000 chars


Submit Comment