แบบสำรวจความต้องการของบุคคลทั่วไปและผู้สนใจเรียนวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

แบบสอบถาม ความต้องการของบุคคลทั่วไปและผู้สนใจเรียนวิชาชีพระยะสั้น
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
การสำรวจความต้องการของบุคคลทั่วไปและผู้สนใจเรียนวิชาชีพระยะสั้น ในครั้งนี้
จุดประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้สนใจเรียนวิชาชีพระยะสั้น ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้ จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นให้ตรงกับความต้องการเรียนวิชาชีพระยะสั้น อย่างแท้จริง
ท่านสามารถเลือกวิชาที่ต้องการได้มากกว่า 1 รายวิชา และสามารถเพิ่มข้อเสนอแนะรายวิชาที่ต้องการให้เปิดสอนเพิ่มเติมลงในช่องว่าง(Other) ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจในครั้งนี้

Create your own free online surveys now!
Powered by Polldaddy